Zehirsiz Sofralar Proje Özeti

Proje yürütücüsü: Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

Proje ortağı: Pesticide Action Network Europe (Avrupa Pestisit Eylem Ağı )

Proje süresi: 12 ay (01 Nisan 2019 – 31 Mart 2020)

Proje hedefleri:

-Pestisitlerin olumsuz etkileri ve pestisitlere alternatif yöntemler hakkında üretici ve tüketicilerde farkındalık yaratmak

-Türkiye ve AB’de pestisitlerle ilgili çalışan STKlar arasında işbirliğini artırmak

-Pestisit kullanımını sınırlamak için Buğday’ın ve Türkiye’deki STKların kampanyacılık, lobicilik ve savunuculuk konularındaki kapasitelerini geliştirmek.

Beklenen sonuçlar:

-Pestisit kullanımını azaltmak için işbirliği yapan bir STK ağının oluşturulması

-Pestisitlerle ilgili bir konferans düzenlenmesi

-Bir web sitesinin ve bilgilendirici materyallerin hazırlanması

-Pestisitlerin kullanımının kısıtlanmasını amaçlayan ve alternatif yöntemleri vurgulayan bir kampanyanın yürütülmesi

-Buğday Derneği ve ağın üyelerinin kampanya ve savunuculuk konularında kapasitelerinin artırılması

-Türkiye’deki STK’lar ve PAN Europe ve üyeleri arasında işbirliği ve iletişimin kurulması

Proje etkinlikleri:

Paydaşlarla bilgilendirme toplantıları: Projenin ilk adımı olarak, ağın olası üyeleri ile iletişime geçilecek ve bu kuruluşlar proje hakkında bilgilendirilerek kurulacak ağa davet edileceklerdir. Bakanlıklar, devlet kurumları, üniversiteler ve Ar-Ge şirketleri gibi diğer önemli paydaşlar da proje hakkında bilgilendirilecektir.

Bir ağ/platform oluşturmak: Ortak amaçları olan STK ve sivil girişimleri bir araya getirerek Türkiye’de pestisitlerin kullanımını azaltmak ve alternatif tarım ve zararlılarla mücadele yöntemlerini yaygınlaştırmak için bir arada hareket etmelerini sağlayacak bir ağın kurulması, başka konularda uzun vadeli bir işbirliğinin yolunu açacaktır. Bu ağ, öncelikle online bir ağ olarak kurulacak, daha sonra Ankara ve İstanbul’da birer toplantı düzenlenecektir. Bu toplantılarda güncel durum, ağın amaçları, stratejisi, etkinlikleri ve atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Kampanya stratejisi, kampanyaya dahil edilebilecek etkinlikler ve her STK’nın olası katkısı da tartışılacaktır.

Bir web sitesi ve bilgilendirici materyaller hazırlamak: Proje ve kampanya için bir web sitesi tasarlanacaktır. Web sitesinde proje etkinlikleri, bilgilendirici belgeler ve kaynaklar (pestisitler ve alternatif tarım ve zararlılarla mücadele yöntemleri, Türkiye’deki geleneksel mücadele yöntemleri, iyi uygulamalar, Türkiye ve AB’deki güncel durum, AB’ye üyelik sürecinde atılan adımlar, geleceğe yönelik planlar, mevzuat ve mevzuat değişiklikleri, gıda için yasal denetim mekanizmaları, pestisitler açısından gıda güvenliği, vb.) ve diğer sitelere bağlantılar yer alacaktır. Web sitesindeki materyaller alternatif tarım ve mücadele yöntemleri ile iyi uygulamalara odaklanacaktır. Uluslararası kaynaklar da Türkçe’ye çevirilecektir. Türkiye’deki iyi uygulamalar ve geleneksel yöntemler video ile kayıt edilecektir.

Kampanya hazırlıkları: Kampanya hazırlıkları sırasında, kampanyanın stratejisi belirlenecek, programına karar verilecek, basın bültenleri ve farklı hedef gruplar için materyaller hazırlanacaktır.

Pestisitlerle ilgili bir konferans: İstanbul’da pestisitlerle ilgili 1 günlük bir konferans düzenlenecektir. Konferansta, pestisitlerin sağlık, çevre, biyoçeşitlilik ve iklim üzerindeki olumsuz etkileri, pestisitlerin kullanımının azaltılması, alternatif tarım ve zararlılarla mücadele yöntemleri, iyi uygulamalar, Anadolu’daki geleneksel uygulamalar ve AB perspektifi ele alınacaktır. Konferansın ertesi günü, ağın ikinci toplantısı ve kampanyayı başlatacak bir basın toplantısı yapılacaktır.

Kampanya, yaygınlaştırma ve tanıtım: Üreticiler ve tüketicilerde farkındalık yaratmak ve davranış değişiklikleri oluşturmak ve AB ile paralel olarak mevzuatta değişim yaratmak için, alternatif tarım ve zararlılarla mücadele yöntemlerine odaklanan bir kampanya düzenlenecektir. Kampanya kapsamında kullanılacak araçlar/yöntemler arasında bir imza kampanyası, web sitesi, sosyal medyanın etkin kullanımı, basın bültenleri, makaleler ve röportajlar, tanıtım videoları, paydaşlarla toplantılar, televizyon ve radyoda programlara katılım, Bütüncül Mücadele Yöntemleri sergisi, Pestisit Eylem Haftası etkinlikleri, broşür ve posterler, rozet ve magnetler ve bir basın turu yer alacaktır.

Buğday ve ağın üyeleri için kapasite geliştirme etkinlikleri: Ağın ikinci toplantısında uzmanların ve PAN Europe temsilcilerinin katılımıyla kampanyacılık, lobicilik ve iletişim stratejileri konularında eğitim oturumları ve atölye çalışmaları olacaktır. Ayrıca Buğday ekibi ve ağın üyeleri, PAN Europe’un Avrupa’daki etkinliklerine ve webinar’larına katılacaklardır.

İletişim